Kiểm tra Dòng Xoáy (ET)

Products

PRÜFTECHNIK- EDDYCHEK 605

Thiết bị kiểm tra khuyết tật

PRÜFTECHNIK- EDDYCHEK 605

PRÜFTECHNIK- EDDYCHEK 610

Thiết bị kiểm tra khuyết tật

PRÜFTECHNIK- EDDYCHEK 610

PRÜFTECHNIK- EDDYCHEK 605 Compact

Thiết bị kiểm tra khuyết tật

PRÜFTECHNIK- EDDYCHEK 605 Compact

PRÜFTECHNIK- Rotating System Series

Hệ thống quay kiểm tra khuyết tật

PRÜFTECHNIK- Rotating System Series

mentor_em.jpeg

Thiết bị dòng xoáy giao diện thông minh

GE - Mentor EM

n5UhV9msqVl2zKDNArPrd7wqwCdJSpY60eJLZYO0.jpeg

Thiết bị kiểm tra hệ thống trao đổi nhiệt

GE - Apollo™

BBKEevbPfkZBMT8B3Enr8aRbrlfh7NrP3l6hVaon.png

Đầu dò dạng vòng sử dụng trong kiểm tra tự động

Model 1

AIyZJAQLD84DcwS8ePOZUqEy7INGthBWlKs4Ye12.jpeg

Mẫu đối chứng cho kiểm tra khuyết tật bề mặt

Model 2

bjLcYu2cUFhmt9QKF7mRyWkUNhD09zjGZphHI6aN.jpeg

Đầu dò đo độ dẫn điện của vật liệu

Model 3

NrmV4ersu35GIi6Dwy2ozHFhEVwJuKM75bpPGpiY.jpeg

Đầu dò dòng điện xoáy kiểm tra khuyết tật bề mặt

Model 4

1wVZL6cvI0CuvPynMZHvV9YpwoCDs7WglTlID6Ob.jpeg

Đầu dò kiểm tra khuyết tật dưới bề mặt

Model 5

fz2ZYfH3g6MLxDaxxX4BiaNegL839oUb6pru65x2.jpeg

Đầu dò sử dụng cho kiểm tra mối hàn

Model 6

0AI1Lj7DwHAyqAro9fT0kRE9vUl6iMS2sMXuMq1X.jpeg

Đầu dò RFT cho kiểm tra ống sắt từ

Model 7

Te4SJFj1y2YraVJGQRpe4z9S1Zq0eJ4POByPoEl0.jpeg

Đầu dò kiểm tra ống với VL không nhiễm từ tính

Model 8