Kiểm Tra Lớp Phủ Và Sơn

Products

poRsqKfra4NZlsTQdAcO9qFktXvqZAS2u6iKp3Dg.png

Kiểm tra khuyết tật cáp, nhựa, sơn

Buckleys - DCCT

ieAiAf71XvmeH5X1rZ1oNVIjqRB5iCfiZbExPP9v.png

Kiểm tra khuyết tật lớp sơn

Buckleys - PD6/PD6P

GwY9h9L5tTbcbRzHgp70aJOeNUiBtuc39H9y9Nrg.png

Thiết bị hạ thế kiểm tra khuyết tật lớp sơn

Buckleys - LVPD1

JdD562QRe9F2Dd5DektbEkxEyFNBTwMjEIm8OchB.jpeg

Thiết bị kiểm tra bằng tia lửa điện

Buckleys - ST-AC100

7dzwOCdCEMGoooUyzxcmKVcGGSjGl2QkSF468y0o.jpeg

Thiết bị kiểm tra bằng tia lửa điện

Buckleys - PST-100

tiY4cmSAurkLeATwwwI2nCRUkJhziPF6XPfykUvc.png

Thiết bị kiểm tra rò rỉ sàn nhà

Buckleys - WR10

h8wLJmGdMCAJ8oQEwnoTKYG8HFAIg9LXUNajaIka.jpeg

Thiết bị kiểm tra ăn mòn dưới nước

Buckleys - Bathycorrometer

s1xOs71M4840aNNcJt5Do98Di9X3EKgdVQ5NG7lO.png

Thước kiểm tra độ mịn

Zehntner - ZGR 2020 - 2024

Zehntner - ZRT 2025

Thước đo độ sâu điện tử

Zehntner - ZRT 2025

EKcSF7ltEIhHXnkdfjdvSODAmZMCiuaDbxjQYTDl.jpeg

Sagging Applicator

Zehntner - ZLA 2130

30.jpg

Universal Applicator

Zehntner - ZUA 2000

iE4N4M91cHiSWFzCd3o5ZhdF0nyrwsJApPNP24z3.png

Wet Film Thickness Gauges

Zehntner - ZND 2050 - 2054

vPUEGq3DHKitFSMhbHiZhf6oY3hI7x9HFMwL24p3.png

Flow Cups / Immersion Flow Cups

Zehntner - ZFC 3010 - 3015

8u20Vsw1CNAOwoy4brqXR13m5OK2ra8d5CPLZs2I.png

Giấy kiểm tra độ phủ màng sơn

Zehntner - ZTC 2200

hjXzA3XBkhNNhyy5G5iocLNuDnK4bHLmxQZNjEcC.jpeg

Máy ép màng tự động

Zehntner - ZAA 2300

fsY9kmahEwv1uLNJhc1Xol2Z99avBbTl0mvwQMgo.png

Thước kiểm tra lớp phủ đa năng

Zehntner - ZMG 2151

qPXgrwDOeDEpizrf4ZQ54sH6rjYf7WVnA2aP1N7E.jpeg

Thiết bị kiểm tra lớp phủ

Zehntner - ZCC 2087

lcxkQ4nnoi0O9aR11D81cQseWK6Ll7WHUa29YnrK.jpeg

Scratching Tool

Zehntner - ZSF 2196

NzOYZTlC2hLeon7BqxlgCb3Hks6kctaLp0UE6D3l.jpeg

Cross-cut Templet

Zehntner - ZCT 2160

rkON4yRyQLHfUPyUR8UlOSgkCvuraDEcut1cbcCB.jpeg

Cross-cut Tester

Zehntner - ZCF 2088

33.jpg

Thiết bị kiểm tra độ bền lớp phủ

Zehntner - ZSH 2090

xYKcE7nY2U2X2PGuhhFlGWqlkozablLdZqHaRw4F.jpeg

Máy kiểm tra độ bám dinh lớp phủ

Zehntner - ZCO 2410

32.jpg

Máy kiểm tra độ bám dính lớp phủ

Zehntner - ZCY 2400