Máy Công Cụ (Tiện - Phay - Cưa - Khoan)

Products

E5YAIuVqpVscfHBc6vXazr0sGhs21dlU6JUvhtoz.jpeg

Máy tiện vạn năng tốc độ vô cấp

ZMM - CU1250RD

LLdPCpKhYBSHVRLNCC1uWBMqttxHGDEmin5Z4qbf.png

Máy tiện vạn năng tốc độ vô cấp

ZMM - C10THS

Cnx9AjE3TYLw4xlLjbhQmy827bwipy6wR1UFG4ab.png

Máy tiện ống trong lĩnh vực dầu khí

ZMM - C10T.10, C10T. 12

oHvBDH9ddNLfBpq8BqC0tgsEHnPRrOH2RJ6pjoMm.png

Máy tiện CNC

ZMM - LCC 1250

3am0MR0jZ2sMRM3WWV6b1asRrJ8yzKMJn26chzYQ.png

Máy tiện CNC

ZMM - LT760 & LT860

prhgyCO1viIaYGwsZ5wOM83DhlH3ajPRG6ZAnHty.png

Máy tiện CNC

ZMM - LT580

zY2i7VOrfiYKKwdgCEI5WBeooozUAmUbiWloqHPN.jpeg

Máy cưa ngang 2 trục tự động - cưa xiên

Model OL 330 /500 G AP nc

6F9wZjmgvPCS6etLfjTSVrtnyc0VdAXIRDN8qkeW.jpeg

Máy cưa ngang 2 trục bán tự động - cưa thẳng

Model OL800/1000 HP

B7p3B0UciPFD2V66rd4YGX15UlI00tMLhJZit1sr.jpeg

Máy cưa ngang 2 trục tự động - cưa thẳng

Model OL500/630 AP

6UYSPI611bLGDjrz9AIQtNkV1hWV93MT4sXnPUB5.jpeg

Slotting machine

Model GD200-01

0K9mTuLGypgjsTbAwJg5J0Q9N6ftZwvkG9GHRSwq.jpeg

Máy phay đứng

Model FSS350MR & FSS450MR

LWrxHfoTUhRwBPAU1auFXYdNaumtb4dJvGF5WaCC.jpeg

Máy phay ngang bàn xoay

Model FU350MR & FU450MR

5sJMtCyrV9pBpUVel4kVPHWVl7Dg8GaWAxy4XS9p.jpeg

Surface grinding machine

Model SHPH 30.63

C25PPA55r4VioF01Voz9YjYUrm37wc1ft3C1ZvfX.jpeg

Surface grinding machine

Model SHPH 51 type 300

sXeM52lnP8GTgXcg0kNoVNGrML2IEdhUFy21bnw7.jpeg

Cylindrical grinding machine

Model SHU 321/1000

rAn8d4B4Q6hZRm5xS3en4TjKDCWNIPxUggPIV8TI.jpeg

Grinding machines with CNC

Model SHU 322/1500