Nội soi Công Nghiệp (RVI)

Products

Baker Hughes - Bike

Robotics Nội Soi

Baker Hughes - Bike

Baker Hughes - PTZ HD30

Robotics Nội Soi

Baker Hughes - PTZ HD30

mentor_visual_iq.jpeg

Thiết bị nội soi đo lường 3D

GE - Mentor Visual iQ

FgEynyDsSQYHBT0u8xdRN7SW9yXtYeWcBVkqwTPI.jpeg

Thiết bị nội soi đo lường 3D

GE - Mentor Visual iQ UV VideoProbe

GE - Mentor Flex

Thiết bị nội soi đo lường 3D

GE - Mentor Flex

22.jpg

Thiết Bị Nội Soi đo lường 3D

GE - XL Detect và XL Detect+

23.jpg

Thiết bị nội soi đo lường 3D

GE - XL Flex và XL Flex+

q1r78Sb9JEPJuC9Adte4nWHaCefiEFe7Jjj1Twh6.jpeg

Ống soi mềm

GE - FIBERSCOPE

hTHO8akQh2SUbys28zywc1MKTFIGWmv1cygc5sRL.jpeg

Ống soi Cứng

GE - Rigid borescope

6e89zcEXmYBqjg9g37WB1yRIZ6FXpoEaL4UDRE57.jpeg

Camera nội soi công nghiệp

Radiodetection - Series 400

geWB9PIGcWREvK8DMKn1v8rDrHuONtUjX3lH1CTa.jpeg

Camera nội soi công nghiệp

Radiodetection - P350

CJVLpdcN713IXLZIayrlnwDUCe04dPiqi50RzoJ7.jpeg

Camera nội soi công nghiệp

Radiodetection - P340

i6tMXRRbWS76uqODfBTCXF4ewpAwW4HerywNh8NO.jpeg

Camera nội soi công nghiệp

Radiodetection - P374 IS

5eigUHY0n12wIceDHVmZCONaq5lGY7ge88GURSq5.jpeg

Camera kiểm tra bồn bể, kiểm tra dưới nước

GE - Ca-Zoom PTZ Series