Phân tích lớp phủ ngành Công Nghiệp & Điện Tử

Products

Hitachi - FT230

Máy phân tích và đo độ dày lớp phủ công nghiệp

Hitachi - FT230

s1Nfp1JB2KVfupSl31kJKwnqliC3FDzUu4Yr5GNZ.jpeg

Máy phân tích lớp phủ

Hitachi - X-Strata920

CQkcocRqZnSalIlKNqyUkgRuOvoil1cgcrgC1lHn.jpeg

Thiết bị đo độ dày cầm tay

Hitachi - CMI760

cOHlfV9FwYVt6WXCVWAOT80tI8SRgiZ9DK5wsXho.jpeg

Thiết bị đo độ dày cầm tay

Hitachi - CMI563

Oot0zqdTUWzXCvZtxJE5W9mgjouN8xLWqGsomWxi.jpeg

Thiết bị đo độ dày cầm tay

Hitachi - CMI511

jP8c7CTOFWuFgO3qgPqePq4aziFEdZQudVFHC6aj.jpeg

Thiết bị đo độ dày cầm tay

Hitachi - CMI165

C7ksOxgP9K4xh34riE2DJvAY5uKD0tXn5X51YMBB.jpeg

Thiết bị đo độ dày cầm tay

Hitachi - CMI95

zAvWviXihHeijiVxMvY2iI8shEOlKbxV7qZPbM78.jpeg

Thiết bị đo độ dày cầm tay

Hitachi - CMI730

xqcHyfRehPya74VkRlLh2wPpHRC29UQk2pxLGTaQ.jpeg

Thiết bị đo độ dày cầm tay

Hitachi - CMI243

ftn0YXn6OBXwXuojCTz6jxplsHNgKHwlUWvGHlUu.jpeg

Thiết bị đo độ dày cầm tay

Hitachi - CMI233

twYpkKGXbLMVUY3mvQaT8YffM20sHVUmRY6szqWd.jpeg

Thiết bị đo độ dày cầm tay

Hitachi - CMI255 & CMI257

Bw7Gtb4VrcqgKAGf2ZH02VMgX8zKoZyDKFp7kB3z.jpeg

Thiết bị đo độ dày lớp sơn phủ cầm tay

Hitachi - CMI155 & CMI157

DEFELSKO - Positector 200 Series

Thiết bị đo độ dày lớp phủ trên bê tông, nhựa

DEFELSKO - Positector 200 Series