Phân tích vật liệu OES - XRF - LIBS

Products

28.jpg

Máy quang phổ (OES) phân tích hợp kim để bàn

Hitachi - OE720

27.jpg

Máy quang phổ (OES) phân tích hợp kim để bàn

Hitachi - OE750

29.jpg

Máy quang phổ (OES) phân tích hợp kim để bàn

Hitachi - Foundry Master Expert

WC0S2iICbUpgeO6XKMrJSCVWsM0DjN7wmzVLZytz.jpeg

Máy quang phổ (OES) phân tích hợp kim di động

Hitachi - PMI Master Pro

MyvmtQVQsVq6qOogVDf9tejlbNUitgY6q5bvRIRm.jpeg

Máy quang phổ (OES) phân tích hợp kim di động

Hitachi - PMI Master Smart

9Z1XV8NNnYhnKoQqIVe9IuMDPicdr1m7pJ5GJF1N.png

Máy quang phổ (OES) phân tích hợp kim để bàn

Hitachi - Foundry Master Smart

1Lec8hnPX4wZmo4nWfGYerV998d2jCtgIZ0sW2nC.jpeg

Máy phân tích kiểm tra quặng mỏ

Hitachi - X-MET8000 Expert GEO

xmet-8000-expert.webp

Máy phân tích thành phần kim loại cầm tay

Hitachi - X-MET8000 Expert

xmet-8000.webp

Máy phân tích thành phần kim loại cầm tay

Hitachi - X-MET8000 Smart

xmet-8000.webp

Máy phân tích thành phần kim loại cầm tay

Hitachi - X-MET8000 Optimum

vulcan_expert

Máy phân tích thành phần hợp kim cầm tay

Hitachi - Vulcan Expert

FCgG5cKurMSbodv7g0GwNirCMVA7OjoQqj6LEQAr.jpeg

Máy phân tích thành phần hợp kim cầm tay

Hitachi - Vulcan Optimum

cKAkZM8ViOeqSQLdeeWq7VAiU2g5vV6k8IuAKXZD.jpeg

Máy phân tích thành phần hợp kim cầm tay

Hitachi - Vulcan Smart