Thiết bị cho ngành Nữ Trang (Vàng - Bạc)

Products

QsP8slmlh9ETTGLa559OksKVFlFJnGFCQIEh46Pi.jpeg

Máy đo tuổi vàng

Aczet - Cube

EEutfI7Y08LvIfxo9sxxwcwdOufJVCVcxPlpnG8M.jpeg

Máy đo tuổi vàng

Aczet - Compact Eco

Pl72hf2ohRv93FLaX3tmKDRhKLISeMS8IK8D9v2g.jpeg

Máy đo tuổi vàng

Aczet - Stark

J35ffhjwEf3cL1b9ofKXmLuR2KntUO8oJLkSP4pf.jpeg

Cân chính xác 2 chữ số thập phân

Aczet - CY 2 digit

sKivGlw3uk04OjH3rD5Vz1V2wPN8xbQGt3r9tH9p.jpeg

Cân chính xác 3 chữ số thập phân

Aczet - CY 3 digit

o0LLEJdYaFLqi1mTMfxKEYGgbVjfy8HExlHqZ5n2.jpeg

Cân chính xác 4 chữ số thập phân

Aczet - CY 4 digit

z9pVmu00g5nD4jCX0jphLRSYKM17oPmoIDLv53fj.jpeg

Cân tỷ trọng xác định Karat- Khối lượng

Aczet - CY CG

YTazdA1itEeGdeRkSMH3wSdKklUC4hti2uXCrz7b.jpeg

Máy rửa siêu âm 5 Lít

Aczet - YJ 5120