Thiết Bị Hiệu Chuẩn Nhiệt Độ

Products

Amatek - RTC-168

Hiệu chuẩn nhiệt độ dải trung bình -30 đến 165ºC

Amatek - RTC-168

528.jpg

Hiệu chuẩn nhiệt độ dải trung bình -45 đến 155ºC

Ametek - RTC-156/157

527.jpg

Hiệu chuẩn nhiệt độ dải trung bình -22 đến 155ºC

Ametek - RTC-158/250

530.jpg

Hiệu chuẩn nhiệt độ dải thấp -100 đến 155C

Ametek - RTC-159

529.jpg

Hiệu chuẩn nhiệt độ dải cao 33 đến 700C

Ametek - RTC-700

526.jpg

Hiệu chuẩn nhiệt độ dải trung bình -45 đến 155ºC

Ametek - RTC-187

525.jpg

Hiệu chuẩn nhiệt độ dải thấp -90 đến 125C

Ametek - PTC-125

524.jpg

Hiệu chuẩn nhiệt độ dải trung bình & cao -25->660C

Ametek - PTC-155/350/660

522.jpg

Hiệu chuẩn nhiệt độ công nghiệp 100 đến 1205°C

Ametek - CTC-1205

521.jpg

Hiệu chuẩn nhiệt độ cho tàu biển 28 to 650°C

Ametek - MTC-650A

520.jpg

Hiệu chuẩn nhiệt độ cơ bản -10 đến 400C

Ametek - ETC series

519.jpg

Cảm biến bù nhiệt DLC cho model RTC series

Ametek - DLC