Thiết bị Long Range UT (LRUT)

Products

p9NjCWuCLVzbCtZyMbU1h1RIxtZxEKm5xChPF8h0.jpeg

Thiết bị siêu âm Guided Wave / Long Range UT

Guided Ultrasonics - Wavemaker G4

MUB5NuUBdkpnMloTO2C75LIhWcn4p5SSS3cRkGB1.jpeg

Kiểm tra nhanh ăn mòn tại vị trí gối đỡ đường ống

Guided Ultrasonics - QSR1

lvvduKcoo7DaCsTx57zdMAVIDx7XFVdq4IbRAvFK (1).jpeg

TubePro Software

TubePro Software

nOJmxO2kVcG5F1PdOubXslFGka1zg4x4i7RIv36Z.jpeg

EFC Processing Licence

EFC Processing Licence

35.jpg

Claw Transducers

Guided Ultrasonics - R2G

hN2gSUrMLv40RupJ5z6NN8DBDzyC1Hre4H8Um7yh.jpeg

Inflatable EFC Rings

Guided Ultrasonics - R2B

34.jpg

High Definition Rings (HD)

High Definition Rings (HD)

70cb5kl4UvQ9hTa5j5h8cjUJ3i29ZWUJ0zYkQoRf.jpeg

High Temperature Rings (HT)

High Temperature Rings

q4uhtJPKEL4Khfjd4XrHogLlBCqVTQQ7JjXyzTrw.jpeg

Low Profile Rings

Guided Ultrasonics - R2L

Oa6ml7XDsd7AfqyL0gQoYfihYuBEW6r9mUPRPctO.png

Adjustable Modules for HT Inflatable Rings

Guided Ultrasonics - R2MWHT

3EUs1oVnmGEH7LZwIXFIc9EmFtmQUDaUc0wdL57f.png

Modules for HD Inflatable Rings

Guided Ultrasonics - R2MHD

fNawm6dtV2ml5g68hs2cCRj6fbiieEarwVkxLh0l.jpeg

gPIMS Permanently Installed Sensors

Guided Ultrasonics - R2P

NzdchnA8VyGJj7cxsVK0n90aKou8py1uw3RbtyN5.jpeg

T-Scan Internal Probes

Guided Ultrasonics - R2J