cool background
Techincal Services
교육 서비스

교육 서비스

Quoc Huy 교육 센터는 비파괴 검사(NDT), 전기 모터 분석, 진동 분석을 위한 교육 과정을 정기적으로 조직합니다. 구체적으로 다음과 같습니다.

  • 초음파 검사(UT) - 레벨 1, 레벨 2, 레벨 3.
  • 위상 배열(PA) 초음파 검사 - 레벨 1, 레벨 2, 레벨 3.
  • 자기 테스트(MT) - 레벨 1, 레벨 2, 레벨 3.
  • 침투 테스트(PT) - 레벨 1, 레벨 2, 레벨 3.
  • 방사선 검사(RT) - 레벨 1, 레벨 2, 레벨 3.
  • 와전류 테스트(ECT) - 레벨 1, 레벨 2, 레벨 3.
  • 원격 육안 검사(RVI)
  • 경도 시험(HT)
  • 전기 모터 확인
  • 진동 분석 - 레벨 1, 레벨 2, 레벨 3.

적용 가능한 표준: SNT-TC-1A, ISO 9712, PCN, ISO-18436-2

training2.webp
진동 분석 교육
training1.webp
초음파 검사 교육

Other services

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp