cool background
Techincal Services
기기 수리 서비스

기기 수리 서비스

측정장비의 수리는 단순하고 쉬운 일이 아니므로 수리기술자는 장비에 대한 고도의 숙련도와 지식을 갖추고 측정장비 수리 분야에서 오랜 경험을 가지고 있어야 합니다.

고도로 훈련된 기술자 팀과 측정 장비 수리 분야에서 20년 이상의 경험을 가진 Quoc Huy Technical Co., Ltd는 고객이 신뢰하고 즐길 수 있는 매우 평판이 좋은 장치가 될 것입니다. 

Quoc Huy는 잘 통제된 기술 프로세스에 따라 고객 장비의 검사 및 수리를 수행하여 안전과 높은 효율성을 보장합니다.  

워크플로우:

 • 1단계: 기기 손상 내역 조사 및 확인
 • 2단계: 장비 수리 계획을 세우고 수리 비용을 고객에게 견적
 • 3단계: 고객이 동의하는 경우 기기 수리
 • 4단계: 수리 및 보정 후 장치 상태 확인(고객이 요구하는 경우)
 • 5단계: 고객에게 장비 수락 및 인도

수리 가능한 장비 범위:

 • 비파괴검사장비 (NDT) : 초음파탐상기, 초음파두께측정기, 와전류장치, 내시경, 자기띠, X선단층촬영(CT)시스템
 • 물질분석장비 : 방출분광기 (OES) , X선형광장치 (XRF) , 레이저분광기 (LIBS)
 • 금속 코팅, 페인트 코팅의 두께 측정 장비
 • 온도 및 압력 장비: 압력 테이블, 압력 게이지, 온도 보정로, ...
 • 진원도, 광택, 거칠기, 윤곽 측정 장치
 • 휴대용 탁상용 경도 시험기
 • HART/AMS Trex 통신 장치
 • 모터 테스트 장비
 • 진동 분석기
 • 기타 측정 장치 

조언과 지원을 위해 저희에게 연락하십시오

핫라인: 0776 903 790 (손 씨), 0382 051 041 (토 씨)

사진 수리:

X-Ray 단층 촬영 시스템 수리
거칠기 측정 장치 수리
결함 감지 초음파 장비 수리

Other services

Bạn quan tâm đến sản phẩm?
Cần báo giá sản phẩm hoặc thiết bị?

Hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí và chuyên nghiệp