vY6GnKChPGR4NuBg2Olf8tGQUMHBA1U1NidgDAh9.jpeg
Kiểm tra Từ Tính (MT)
Magnaflux - Centrifuge Tubes

Dụng cụ thử lắng

Magnaflux - Centrifuge Tubes

Sử dụng kiểm tra mật độ của hạt từ Thỏa tiêu chuẩn:ASTM E709-08, ASTM E1444, BPVC

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Được sử dụng để xác định nồng độ bột từ trong mực từ.
  • Thể tích 100 ml
  • Ống thử lắng 14A được sử dụng cho các vật liệu từ 14A,14AM và 20B.(# 8493)
  • Ống thử lắng 7C/9C được sử dụng cho các vật liệu từ 7C, 9C và 9CM.(# 2461)
  • Ống thử lắng MG-410 được sử dụng cho vật liệu từ MG-410.(# 507923)
  • Giá đỡ: bảo vệ và giữ thăng bằng cho ống thử lắng. (# 1837A)

Ứng Dụng

Kiểm tra chất lượng của hạt từ, nồng độ của hạt từ

Sản phẩm cùng Danh mục