ubm4WvJjZY0CL1TnyaIrXIc4rJCUshR83oHe5l5t.jpeg
Kiểm tra Từ Tính (MT)
Magnaflux - Yoke Test Weight

Khối chuẩn thử lực nâng

Magnaflux - Yoke Test Weight

Kiểm tra lực nâng của gông từ và các thiết bị tạo từ, khối lượng 10lbs

Sản phẩm cùng Danh mục