vOEepDK3enNWurhh6o90mldTibgAHBhzhrMOB9me.png

Tỷ trọng kế

Model 11

Tỷ trọng kế

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Sử dụng để kiểm tra nồng độ của thuốc hiện trong nước.
  • Mã số: 5857

Sản phẩm cùng Danh mục