Thiết bị kiểm tra RoHS

Products

2lZwqQ9nBKOMVHqSH7odn6k0hTPe1CF9wb8KJxGm.jpeg

Máy phân tích kiểm tra thành phần chất độc hại

Hitachi - X-MET8000 CG

HORIBA - XGT-9000 series

Kính hiển vi phân tích tia X vi mô (Micro-XRF)

HORIBA - XGT-9000 series

HORIBA - MESA-50

Thiết bị phân tích RoHS để bàn

HORIBA - MESA-50

HORIBA - MESA-50K

Thiết bị phân tích RoHS để bàn

HORIBA - MESA-50K