Máy Tính và Màn Hình Công Nghiệp - Quân Sự

Products

1020.jpg

Màn hình công nghiệp độ bền cao 15”, 19”, 24”

Model 15

1018.jpg

Hệ thống giám sát tình trạng phương tiện cơ giới

Model 16

1014.jpg

Máy tính công nghiệp độ bền cao tích hợp màn hình

Model 17

1019.jpg

Màn hình quân sự MDP-1501

ROC-SOLID 15”

1017.jpg

Máy tính quân sự- hàng hải

ROC-SOLID HUMS

1015.jpg

Máy tính quân sự đa nhiệm

ROC - i7 MMC

1016.jpg

Máy tính quân sự kết hợp màn hình 10.4”

Model 19