Phân tích CS - ONH - ICP - OES

Products

rqvvmzHeY7pIUTOP4B4WQIJOOaUZ4L0FO2qGEgtG.jpeg

Thiết bị phân tích

Horiba - Ultima Expert LT

wnGJ8QnegybhAEqJiiQuhKzR1JG0CXdim4egrksa.jpeg

Thiết bị phân tích

Horiba - Ultima Expert

9SaiiDMMBEx5Kj23LxWUrCmBROsn5cQjfrM7vk0B.jpeg

Thiết bị phân tích

Horiba - EMIA-Expert

JLzF64KxCXLDTBhfOQPNkVA1hkr7UA9YxjweUxx4.jpeg

Thiết bị phân tích

Horiba - EMIA-Pro

pwEVzRj1KAZmDdGtSzikbCcAGKcQmtVmvPbbENvF (1).jpeg

Thiết bị phân tích lưu huỳnh (S) trong xăng dầu

Hitachi - X-MET8000

0QJAe5G6gqSGJcom4G0KX35wicJ3EZz6NxJ3HOtZ.jpeg

Thiết bị phân tích OXY/NITƠ/HYDRO (O/N/H)

Horiba - EMGA-930 (O/N/H)

3mEiK8A3xDCRBhYPbQRQpLC1tE1VVKwvPdEw4C3Z.jpeg

Thiết bị phân tích OXY/NITƠ/HYDRO (O/N/H)

Horiba - EMGA-921 (H)

OUY3KAq7nJ5oBRbDiGOgRN1ec51vKAqFIo8vk7aJ.jpeg

Thiết bị phân tích OXY/NITƠ/HYDRO (O/N/H)

Horiba - EMGA-920 (O/N)