Máy đo toạ độ 3D (CMM)

Products

Coord3 - Ares

Máy đo toạ độ 3D dạng cầu (Bridge)

Coord3 - Ares

Coord3 - Benchmark

Máy đo toạ độ 3D dạng cầu (Bridge)

Coord3 - Benchmark

Coord3 - Universal

Máy đo toạ độ 3D dạng cầu (Bridge)

Coord3 - Universal

Coord3 - Kronos

Máy đo toạ độ 3D dạng cầu (Bridge)

Coord3 - Kronos

Coord3 - MCT Plus

Máy đo toạ độ 3D dạng treo giàn (Gantry)

Coord3 - MCT Plus

Coord3 - MCT NT

Máy đo toạ độ 3D dạng treo giàn (Gantry)

Coord3 - MCT NT

Coord3 - MCT Starlight

Máy đo toạ độ 3D dạng treo giàn (Gantry)

Coord3 - MCT Starlight

Coord3 - Swan SI

Máy đo toạ độ 3D dạng trục ngang (Horizontal)

Coord3 - Swan SI

Coord3 - Swan L

Máy đo toạ độ 3D dạng trục ngang (Horizontal)

Coord3 - Swan L

Coord3 - Jupiter

Máy đo toạ độ 3D dạng trục ngang (Horizontal)

Coord3 - Jupiter